Ochrana osobních údajů

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracovává společnost LevinFelin Europe, s.r.o., se sídlem Čerešňová 1454/1A, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 55971318, zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, vložka č. 83908/L (dále jen jako „provozovatel“). Při zpracování osobních údajů provozovatelem jste v postavení dotčené osoby, t. j. osoby, o které jsou zpracovávané osobní údaje, které se jí týkají. Vaše osobní budou zpracované bezpečně, v souladu s bezpečnostní politikou provozovatele.

Jakými právy disponujete v postavení dotčené osoby?

  • Právo na přístup – máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, stejně i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme.
  • Právo na opravu – pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme, jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.
  • Právo na výmaz (na zapomenutí) – máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů.
  • Odvolat souhlas – v případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které jsme na jeho základě o Vás zpracovali.
  • Právo na omezené zpracování – za určitých okolností jste oprávněni nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje.
  • Právo na přenosnost údajů – za určitých okolností máte právo požádat nás o přenos osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu podle Vašeho výběru.
  • Právo namítat – máte právo namítat vůči zpracovávání osobních údajů, které je založené na našich legitimních oprávněných zájmech.
  • Právo podat návrh na zahájení konání o ochraně osobních údajů – pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dozorčí orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

Provozovatel nebude používat Vaše osobní údaje na automatizované individuální rozhodování včetně profilování.

V případě, že je poskytnutí osobních údajů zákonným / smluvním požadavkem, jste jako dotčená osoba povinná poskytnout tyto osobní údaje. Neposkytnutí osobních údajů nezbytných k uzavření smlouvy může mít za následek neuzavření smluvního vztahu.

V případě podání námitky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, máte právo podat podnět nebo žádost písemně na adresu sídla společnosti: Čerešňová 1454/1A 900 25 Chorvátsky Grob nebo na e-mail: info@levinfelin.cz.

BLIŽŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kontaktní formulář
Objednávky e-shop
Účetní a daňové povinnosti
Reklamace
Uplatňování právních nároků
Evidence klientů
Uplatňování práv dotčených osob – ochrana osobních údajů
Registrace e-shop
Opuštěný košík
Recenze
Zasílání novinek bez předchozího vztahu
Zasílání novinek klientům
Sociální sítě – komunikace
Fotografie
Soutěže
Informace o zpracování souborů cookies

Kontaktní formulář

Účel zpracování    zabezpečování komunikace prostřednictvím kontaktního formuláře na webu, vyřizování žádostí.
Právní základ oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je zabezpečování efektivní komunikace prostřednictvím webu.

Kategorie dotčených osob
zájemci o informace, potencionální klienti

Kategorie osobních údajů
jméno, e-mail, tel. číslo, údaje uvedené v předmětu zprávy

Kategorie příjemců  
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel ze zákona povinen poskytnou osobní údaje

Lhůta na vymazání osobních údajů
10 dní od ukončení měsíce, v němž byla poptávka doručena
 

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

 

neuskutečňuje se

Objednávky e-shop

Účel zpracování    uzavírání a správa objednávek (smluv) přes e-shop
Právní základ smluvní vztah ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR

Kategorie dotčených osob
klienti

Kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, adresní údaje (země, ulice, PSČ, město), tel. číslo, e-mail, informace uvedené v poznámce

Kategorie příjemců  
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinný poskytnout osobní údaje ze zákona, externí dodavatel zajišťující přepravu zboží

Lhůta na vymazání osobních údajů
10 let od provedení objednávky
 

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

 

neuskutečňuje se

 

Účetní a daňové povinnosti

 

Účel zpracování    plnění zákonných povinností v oblasti daní a účetnictví
Právní základ zákon č. 431/2002 Z. z. o účetnictví, zákon č.595/2003 Z. z. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Kategorie dotčených osob
klienti

Kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, číslo bankovního účtu (případně e-mail), údaje související s platbou

Kategorie příjemců  
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel ze zákona povinen poskytnou osobní údaje

Lhůta na vymazání osobních údajů
10 let od splnění zákonné povinnosti
 

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

 

neuskutečňuje se

 

Reklamace

 

Účel zpracování    vyřizování reklamací produktů
Právní základ zákon č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Zb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, smluvní vztah ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo  provozních prostor prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů

Kategorie dotčených osob
klienti

Kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, adresní údaje (ulice, číslo domu, PSČ, město), e-mail, tel. číslo, datum objednání zboží, datum převzetí zboží, číslo objednávky, číslo faktury, údaje související s předmětem reklamace v souladu se zásadou minimalizace

Kategorie příjemců  
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel ze zákona povinen poskytnou osobní údaje

Lhůta na vymazání osobních údajů
1 rok od vyřízení agendy související s reklamací
 

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

 

neuskutečňuje se

 

Uplatňování právních nároků

 

Účel zpracování    uplatňování právních nároků vyplývajících ze závazkových vztahů
Právní základ oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je uplatňování právních nároků.

Kategorie dotčených osob
klienti, bývalí klienti

Kategorie osobních údajů
kontaktní osobní údaje jako jméno, příjmení, adresa, údaje z objednávek, další osobní údaje nezbytné na splnění zákonných požadavků při uplatňování práv

Kategorie příjemců  
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel ze zákona povinen poskytnou osobní údaje

Lhůta na vymazání osobních údajů
při právu na náhradu škody plyne promlčecí doba ode dne, kdy se poškozený dozvěděl nebo mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinný k její náhradě (čtyřletá promlčecí lhůta), končí však nejpozději po uplynutí 10 let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti.
 

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

 

neuskutečňuje se

  

Evidence klientů

 

Účel zpracování    evidence klientů
Právní základ oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je evidence klientů, efektivní plnění závazků.

Kategorie dotčených osob
klienti

Kategorie osobních údajů
kontaktní osobní údaje uvedené v objednávkách jako jméno, příjmení, e-mail, tel. číslo

Kategorie příjemců  
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel ze zákona povinen poskytnou osobní údaje

Lhůta na vymazání osobních údajů
po ukončení smluvního vztahu s provozovatelem (vykonání objednávky)
 

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

 

neuskutečňuje se

  

Uplatňování práv dotčených osob – ochrana osobních údajů

 

Účel zpracování    evidence uplatněných práv dotčených osob a porušení ochrany podle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, evidence uplatněných práv dotčených osob podle Kapitoly III a oznámení podle čl. 33 a 34 Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů
Právní základ oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je evidence uplatněných práv a oznámení porušení ochrany osobních údajů

Kategorie dotčených osob
klienti

Kategorie osobních údajů
údaje vztahující se pro uplatnění práva, údaje, které uvede oznamovatel při oznámení porušení ochrany

Kategorie příjemců  
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel ze zákona povinen poskytnou osobní údaje

Lhůta na vymazání osobních údajů
do 6 měsíců od uplynutí 5 let od uplatnění práva, resp. vzniku porušení ochrany údajů
 

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

 

neuskutečňuje se

 

Registrace e-shop

 

Účel zpracování    evidence registrovaných členů e-shopu, správa registrovaných účtů
Právní základ souhlas dotčené osoby ve smyslu čl. 6 ods. písm. a) Nařízení GDPR

Kategorie dotčených osob
registrování členové

Kategorie osobních údajů
e-mail

Kategorie příjemců  
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel ze zákona povinen poskytnou osobní údaje

Lhůta na vymazání osobních údajů
1 rok od inaktivity člena v e-shopu
 

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

 

neuskutečňuje se

 

Opuštěný košík

 

Účel zpracování    rezervace produktu – v rámci systému opuštěný košík
Právní základ předsmluvní vztah ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR

Kategorie dotčených osob
potencionální klienti

Kategorie osobních údajů
IP adresa, informace z nákupního košíku

Kategorie příjemců  
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel ze zákona povinen poskytnou osobní údaje

Lhůta na vymazání osobních údajů
48 hodin od vytvoření rezervace
 

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

 

neuskutečňuje se

 

Recenze

 

Účel zpracování    ohodnocování kvality poskytovaných služeb a produktů klienty
Právní základ oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je informování veřejnosti o kvalitě poskytovaných služeb a produktů.

Kategorie dotčených osob
recenzenti

Kategorie osobních údajů
jméno, e-mail, údaje uvedené v recenzi

Kategorie příjemců  
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel ze zákona povinen poskytnou osobní údaje

Lhůta na vymazání osobních údajů
po dobu provozování webové stránky, na které byla recenze uvedená, případně po dobu, dokud recenzent nepožádá o vymazání recenze
 

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

 

neuskutečňuje se

 

Zasílání novinek, bez předchozího vztahu

 

Účel zpracování    zasílání informací o produktech a novinkách – propagace společnosti
Právní základ souhlas dotčené osoby ve smyslu čl. 6 ods. písm. a) Nařízení GDPR

Kategorie dotčených osob
zájemci o informace

Kategorie osobních údajů
e-mailová adresa

Kategorie příjemců  
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým provozovatel ze zákona povinen poskytnou osobní údaje, externí partner Mailchimp

Lhůta na vymazání osobních údajů
4 roky ode dne odvolání souhlasu

 

 

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

 

přenos do USA na základě standardních smluvních doložek externímu partnerovi Mailchimp, bližší informace www.mailchimp.com

 

Zasílání novinek klientům

 

Účel zpracování    zasílání informací o produktech a novinkách – propagace společnosti
Právní základ oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je informování klientů o aktuálních nabídkách

Kategorie dotčených osob
klienti

Kategorie osobních údajů
e-mailová adresa

Kategorie příjemců  
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým provozovatel ze zákona povinen poskytnou osobní údaje, externí partner Mailchimp

Lhůta na vymazání osobních údajů
po dobu registrace v e-shopu, resp. po dobu trvání smluvního vztahu
 

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

 

přenos do USA na základě standardních smluvních doložek externímu partnerovi Mailchimp, bližší informace www.mailchimp.com

 

Sociální sítě – komunikace

 

Účel zpracování    zabezpečení komunikace prostřednictvím sociálních sítí
Právní základ oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je zabezpečování efektivní komunikace

Kategorie dotčených osob
zájemci o informace

Kategorie osobních údajů
údaje poskytnuté při vykonávání komunikace prostřednictvím sociálních sítí

Kategorie příjemců  
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým provozovatel ze zákona povinen poskytnou osobní údaje, provozovatel sociálních sítí

Lhůta na vymazání osobních údajů
po dobu aktivního využívání konta na sociálních sítích
 

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

 

neuskutečňuje se

 

Fotografie

 

Účel zpracování    zveřejňování fotografií na webové stránce, sociálních sítích – propagace produktů
Právní základ souhlas dotčené osoby ve smyslu čl. 6 ods. písm. a) Nařízení GDPR

Kategorie dotčených osob
klienti, bývalí klienti

Kategorie osobních údajů
fotografie, jméno, e-mail, ze kterého byla fotografie zaslaná

Kategorie příjemců  
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým provozovatel ze zákona povinen poskytnou osobní údaje, provozovatel sociálních sítí

Lhůta na vymazání osobních údajů
po dobu provozu webové stránky, konta na sociálních sítích, na kterých byla fotografie zveřejněná
 

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

 

neuskutečňuje se

 

Soutěže

 

Účel zpracování    organizování soutěží na sociálních sítích / webové stránce ve smyslu statusu soutěže
Právní základ souhlas dotčené osoby ve smyslu čl. 6 ods. písm. a) Nařízení GDPR

Kategorie dotčených osob
účastníci soutěže

Kategorie osobních údajů
jméno, příjmení, e-mail, tel. číslo, adresa doručení v případě výhry

Kategorie příjemců  
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým provozovatel ze zákona povinen poskytnou osobní údaje, provozovatel sociálních sítí

Lhůta na vymazání osobních údajů
1 měsíc od vyhlášení výsledků soutěže
 

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

 

neuskutečňuje se

 

Informace o zpracování souborů cookies

 

Přihlaste se k odběru novinek a získejte 5% slevu na vaši první objednavku
Nové produkty, nápady, články a akce, nezměškejte nic, co by vás mohlo zajímat
Logo footer
© LevinFelin 2022